ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ ΓΚΡΑΤΣΙΑΝΟ: Αντικαθιστά στην προεδρία CEUMC το Μιχάλη Κωσταράκο

Τα 27 μέλη της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CEUMC), εξέλεξαν στις 7 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, νέο πρόεδρο το στρατηγό Claudio Graziano. Η 3ετής θητεία του νέου προέδρου αρχίζει το Νοέμβριο του 2018, όταν ο στρατηγός Graziano θα αντικαταστήσει τον στρατηγό Μιχάλη Κωσταράκο, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα από τις 6 Νοεμβρίου 2015.

Ο πρόεδρος του CEUMC είναι η ανώτατη στρατιωτική αρχή της ΕΕ και, ως εκ τούτου, ο στρατιωτικός σύμβουλος του ύπατου εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, αλλά έχει επίσης στα καθήκοντά του, την υποβολή γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων στρατιωτικής φύσεως στη στρατιωτική επιτροπή της Επιτροπή Πολιτικής & Ασφάλειας (ΕΠΑ), όπως και να παράσχει οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές στο γενικό διευθυντή του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMS).


I 27 capi di Stato Maggiore della Difesa dei Paesi membri dell’Unione Europea, il 7 novembre a Bruxelles, hanno eletto il Gen.Claudio Graziano presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea (European Union Military Committee – CEUMC).

L’incarico, di durata triennale, sarà ricoperto a partire da novembre 2018, quando il Gen. Graziano succederà all’attuale presidente, il Gen. Mikhail Kostarakos, in carica dal 6 novembre 2015.

Il presidente del CEUMC è la più alta autorità militare della UE e, come tale, è il consulente militare dell’alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione, ma ha anche il compito di presentare i pareri e le decisioni di natura militare, assunte dal Comitato Militare, presso il Comitato Politico e di Sicurezza (PSC), nonce di fornire direttive e linee guida al direttore generale dello European Union Military Staff (EUMS).

 


Ο σημερινός πρόεδρος CEUMC,
Μιχάλης Κωσταράκος

l’attuale presidente,
Gen. Mikhail Kostarakos

print

Leave a Reply

Your email address will not be published.